KONIEC LATA '21

                             REGULAMIN AKCJI

                            „KONIEC LATA 21”

                           (zwany dalej „Regulaminem”)

                           z dnia 17 sierpnia 2021 roku

 • 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem akcji pod hasłem „KONIEC LATA 21” (zwaną dalej „Akcją promocyjną”) jest MAREK MARIUSZ SZMIT, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą " T&M " MAREK SZMIT, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki i Prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1130057536 , nr REGON 011238144, ul. gen. Władysława Sikorskiego 33A, 05-075 Warszawa .

 • 2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej
 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym materialytkaniny.pl.
 2. Czas trwania Akcji promocyjnej w Sklepie internetowym materialytkaniny.pl obejmuje okres od dnia 20 sierpnia 2021 r. od godziny 00:00 do dnia 5 września 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
 • 3 Uczestnicy Akcji promocyjnej

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup Produktu, o którym mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

 • 4 Zasady Akcji promocyjnej
 1. Akcją promocyjną objęte są tylko produkty z kategorii: Wiskoza wzór, Szyfon wzór, Werona, Leonardo, Krepa gładka, Silky, znajdujące się pod poniższymi linkami:

https://materialytkaniny.pl/pl/c/Wiskoza-Wzor/198

https://materialytkaniny.pl/pl/c/Szyfon-wzor/108

https://materialytkaniny.pl/pl/c/Werona/257

https://materialytkaniny.pl/pl/c/Leonardo/301

 

 

 

https://materialytkaniny.pl/pl/c/Krepa/220

https://materialytkaniny.pl/pl/c/Silky/388

Produkty objęte rabatem są dostępne w sklepie internetowym materialytkaniny.pl pod adresem www.materialytkaniny.pl.

 1. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu w Sklepie internetowym materialytkaniny.pl po dodaniu produktów objętych promocją do koszyka, otrzyma 20% rabat na każdy produkt objęty promocją bez minimalnej kwoty zakupu. Rabat zostanie naliczony po wprowadzeniu kodu rabatowego KONIECLATA21 w koszyku.
 1. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.
 1. Uczestnik dokonując zakupu Produktu, o których mowa w punkcie 1, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w akcji promocyjnej „KONIEC LATA 21”
 2. O zakupie Produktu wraz z rabatem decyduje data złożenia zamówienia.
 3. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości Rabatu.
 4. Akcja promocyjna może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi.

 

 • 5 Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny Produktu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.
 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
 • 6 Reklamacje i wymiana towarów
 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia w Sklepie Materiały Tkaniny lub pod adresem e-mail: kontakt@materialytkaniny.pl z tematem wiadomości „Akcja promocyjna KONIEC LATA 21” lub pod numerem Infolinii 509 039 643* (* opłata zgodnie z taryfą operatora), czynna w dni powszednie w godzinach 9:00 - 17:00.
 2. Reklamacje składane w formie pisemnej w Sklepie Materiały Tkaniny, w którym dokonano zakupu Produktu powinny zawierać dopisek „Reklamacja KONIEC LATA 21” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji bądź kontakt z Uczestnikiem.
 5. Reklamacje dotyczące Produktu mogą być składane w Sklepie Materiały Tkaniny przy ul. Olszowa 33, 05-074 Halinów, za pośrednictwem listu lub wiadomości mailowej.
 6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w sklepie internetowym materialytkaniny.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego materialytkaniny.pl oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży.
 7. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego i Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży.
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
 • 7 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.
 2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest kontakt@materialytkaniny.pl
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „KONIEC LATA 21” na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej „KONIEC LATA 21”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „KONIEC LATA 21” ,zgodnie z art. 28 RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „KONIEC LATA 21” przez okres potrzebny do realizacji niniejszej Akcji Promocyjnej.
 9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO. 11. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 9 należy skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@materialytkaniny.pl
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji promocyjnej „KONIEC LATA 21” dostępny na stronie sklepu internetowego materialytkaniny.pl.
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
 5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji, mają zastosowanie przepisy regulaminu sklepu internetowego, dostępnego na stronie www.materialytkaniny.pl w zakładce: Regulaminy

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium